Закон за Движение по Пътищата
Юли 2019г.

Чл. 105. (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.)
 
(1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) Забранява се ограничаване на видимостта през челното, задното и през страничните стъкла на автомобила, осигуряващи видимостта на водача към пътя, както и намаляване на прозрачността им.
 
(2) (Доп. – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) Ограничаване на видимостта през стъклата на задните странични врати на леките автомобили, както и намаляване на прозрачността им, се допуска само при наличие на огледала за виждане назад от двете страни на автомобила.
 
(3) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) Намаляване прозрачността на стъклата по ал. 2 се допуска само в границите на стойностите, определени в Правило № 43 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации.
 
Правило № 43 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации
4. Специални разпоредби, приложими към превозните средства от категории M и N (1)
4.1. Предни стъкла
4.1.1. Нормалната светлопропускливост трябва да бъде не по-малка от 70 %
4.2.1.1. Безопасните стъкла, през които се получава предното поле на видимост на водача, определено в точка 2.23.1 от настоящото правило, трябва да имат нормална светлопропускливост, равна на поне 70 %.
 
2.23.1. „Материали за безопасно остъкляване, необходими за предното поле на видимост на водача“ са
всички стъкла, намиращи се пред равнината, която минава през точката „R“ на водача и която е
перпендикулярна на средната надлъжна равнина на превозното средство, през които водачът
може да вижда пътя при движение с превозното средство или при извършване на маневра.